Monday, March 28, 2011

Porovnání nákladů TCO klasických kancelářských aplikací vs aplikací SaaS

TCO (Total cost of ownership), též celkové náklady na vlastnictví, je ukazatel celkových nákladů v oblasti informačních technologií vyvinutý společností Gartner v roce 1987. Tento ukazatel zahrnuje veškeré vynaložené náklady za celý životní cyklus systému, software (nejedná se pouze o počáteční investici).Představuje tedy měřitelný odhad jak přímých, tak nepřímých nákladů spojených se zakoupením a následnou správou aplikace. Společnosti využívají celkových nákladů na vlastnictví především ve chvíli, kdy se rozhodují pro koupi nového software.

Celkové náklady na vlastnictví bychom mohli rozdělit do několika základních oblastí:

  • Software - nákup licencí u klasických aplikací, paušální poplatky u SaaS aplikací
  • Implementace - Integrace, customizace, konzultace
  • Komunikace – lan, wan, vzdálený přístup..
  • Hardware/Infrastruktura – servery, síťová infrastruktura, periferie..
  • Management/Údržba – administrace, upgrade HW, SW
  • Podpora – školení zaměstnanců, ostatní výdaje..

Následující přehled od asociace SIIA (Software and Information Industry Association) [2] zobrazuje celkové náklady tradičního modelu a SaaS modelu. Z přehledu je patrné, že celkové náklady SaaS aplikací jsou výrazně nižší než náklady u obdobných klasických aplikací.

Největším nákladem klasických aplikací jsou náklady spojené se správou, údržbou a upgrade aplikace a se školením a podporou koncového uživatele. Tyto náklady nejsou uvedeny jako součást nasazení aplikace a v závislosti na aplikaci mohou tvořit 50-85% celkových nákladů.

Největším nákladem SaaS aplikací jsou paušální poplatky účtovány dodavatelem služby. Na rozdíl od klasického modelu tyto poplatky zahrnují monitoring, údržbu a upgrade, stejně tak jako školení a podporu koncového uživatele. Tento náklad je součástí nasazení aplikace.

Shrnutí nákladů tradičního modeluShrnutí nákladů SaaS modelu


Ovšem ne vždy jsou náklady na SaaS aplikace nižší než náklady na klasické aplikace. Je potřeba si uvědomit, k čemu nám bude aplikace sloužit, jak dlouho ji chceme využívat a kolik uživatelů s ní bude pracovat. Při dostatečně velkém počtu uživatelů a po určité době užívání přichází bod zlomu a aplikace v tradičním modelu se stávají cenově výhodnější než aplikace v modelu software jako služba[Info-Tech] [1].Příklad. Studie společnosti Forrester [3] porovnávala celkové náklady na vlastnictví klasických aplikací a SaaS aplikací v rámci 10 let u malých/středně velkých společností se 100 – 250 zaměstnanci a 50 uživateli software až po velké společnosti s 2500 zaměstnanci a 500 uživateli software. Došla k závěru, že u velkých společností s 2500 zaměstnanci+ převažují výhody klasických aplikací nad SaaS aplikacemi.
Závěr:

Přestože klasické aplikace jsou obecně nákladnější než obdobné SaaS aplikace, především díky svým poměrně vysokým počátečním nákladům a následným průběžným nákladům, po určité době a při určitém významném počtu uživatelů se klasické aplikace stávají cenově výhodnější. Důležité ovšem je si uvědomit, k čemu vlastně chceme danou aplikaci využívat. SaaS model je atraktivní pro začínající společnosti s poměrně malým počtem uživatelů. Jako možnost se tedy naskýtá, aby malé společnosti využívali SaaS aplikace a v budoucnosti přešly na klasické aplikace.


Zdroje:

[1] Info-Tech: SaaS: What it is and Why You Should Care, [online], [cit. 2011-03-28], Dostupné z WWW: <odkaz>

[2] SIIA: Software-as-a-Service; A Comprehensive Look at the Total Cost of Ownership of Software Application, [online] [cit. 2011-03-28] , Dostupné z WWW: <odkaz>

[3] Forrester, Ray Wang: Comparing The ROI Of SaaS Versus On-Premise Using Forrester’s TEI Approach, [online], Dostupné z WWW: <odkaz>

[4] Donát, Jiří, Efektivní podnikání v době Webu 2.0, Praha, Alfa Publishing, s.r.o., 2007. 142 s.

No comments:

Post a Comment