Thursday, March 17, 2011

Cloud computing a SME

Jak podle analytické společnosti Gartner, která zařadila Cloud computing mezi Top 10 strategických technologií pro rok 2010 [Pettey, 2009], tak i řady dalších článkům a novinek uvedených na trh můžeme říci, že minulý rok a rovněž i letošní budou opravdu roky Cloud computingu. Většinou se však mluví o Cloud cumptingu v souvislosti s velkými společnostmi a na malé se zapomíná. I to byl jeden z důvodů, proč jsem si nakonec vybral toto téma. Než se ale pustím do samotného diskutování vztahu mezi Cloud computingu a SME, je důležité si oba pojmy vysvětlit, protože bez znalosti pojmů by se čtenář, který není obeznámen s problematikou cloudu, v této eseji jen velmi těžko orientoval.

SME

Nejprve se krátce zastavím u zkratky SME (Small and Medium Enterprise), která nám charakterizuje podniky malé a střední velikosti, jejž si můžeme definovat jako podniky nepřesahující hranici 250 zaměstnanců. Pro SME jsou charakteristické určité vlastnosti ať už v pozitivním slova smyslu, tak i negativním. Mezi pozitivní můžeme zařadit např. inovativnost, pružné reagování na změnu nebo rychlost přijímání podnikatelských rozhodnutí. U negativních se velmi často uvádějí problémy při získávání výhod z rozsahu produkce, omezené prostředky na reklamu a především problémy finanční jako jsou menší možnosti přístupu k finančním zdrojům. Tyto charakteristiky pak budou velmi důležité na následujících stránkách [Wikipedia, 2010].

Cloud Computing

Nyní se podíváme na pojem Cloud computing a typy služeb, které jsou v jeho rámci nabízeny. Co se týče samotné definice, tak z velkého množství definic uvedených na internetu je dle mého názoru nejlepší definice od analytické společnosti Gartner, která definuje Cloud computing jako určitý styl práce, který je škálovatelný a přizpůsobitelný možnostem IT a jenž je poskytován jako služba externím zákazníkům prostřednictvím internetu [Pettey, Forsling, Jun 2009].

Mezi tři nejpoužívanější služby v oblasti cloud computing patří: IaaS, PaaS a SaaS. Začneme u IaaS neboli Infrastructure as a Service, což je IT infrastruktura, která je nabízena zákazníkům formou služby a díky ní si firmy mohou podle potřeby vytvořit vlastní výpočetní infrastrukturu. Druhou službou je Platform as a Service (PaaS), kde se jedná o sdílené výpočetního prostředí, ke kterému může firma získat vzdálený přístup a v rámci tohoto prostředí pak vyvíjet či spouštět softwarové aplikace. Posledním typem služby, který zde uvedu, je Software as a Service, jenž se označuje zkratkou SaaS. Tato služba je v současné době ze všech tří služeb nejrozšířenější a mohli bychom si jí definovat jako službu, která firmám umožňuje využívat softwarové aplikace bez nutnosti je instalovat do vlastního výpočetního prostředí a to prostřednictvím internetového připojení. Všechny tři zmíněné služby pak fungují na principu Multi-Tenant architektury, která dovoluje, aby tu samou aplikaci ve stejném okamžiku využívalo velké množství uživatelů z různých organizací či firem [Cloudcz, 2010].

Příležitosti pro SME

Po úvodní kapitole, která byla především teoretická, se zaměřím už na samotné diskutování vztahu mezi Cloud computingem a malými a středními podniky. Začnu u IaaS, kde bych z hlediska SME viděl dvě výhody. První z nich přináší výhodu v tom, že zanikají vysoké náklady na pořízení nového počítačového vybavení, jako jsou např. servery a rovněž odpadají i náklady personální, protože pokud by firma chtěla zavést nějakou novou infrastrukturu, tak by musela zaplatit nemalé částky za implementaci. Druhou výhodu bych viděl v tom, že SME platí pouze za to, co doopravdy používají, takže se nemůže stát, že by v rámci podniku měly výpočetní techniku, jež by nebyla využívána. PaaS podle mého názoru přináší výhody pouze SME, jež podnikají v oblasti IT, u standardních tomu tak není. Kromě finančních úspor, které byly uvedeny už u IaaS, se jedná o výhodu v tom smyslu, že firma se může plně soustředit na vývoj aplikací a problémy s kompatibilitou, upgradem atd. přenechává poskytovateli služby. U nejrozšířenější služby SaaS jsou výhody velmi podobné. SME mohou prostřednictvím SaaS získat mnohem větší přizpůsobivost a mobilitu, jelikož aplikace jsou dostupné kdykoliv a kdekoliv prostřednictvím internetového připojení. Jak už bylo zmíněno výše tak i zde, se podniky mohou vyvarovat velkým počátečním nákladům a i následným personálním nákladům. Určitě bych zde zmínil i rychlost nasazení, kdy jsou produkty ve službě SaaS nasazeny většinou během jednoho dne a v neposlední řadě i kvalitní podpora ze strany poskytovatele, který se zabývá pouze a jenom touto problematikou.

Na předchozích řádcích jsem uvedl možné výhody cloud computingu, ale dají se u něho nalézt i různé nevýhody nebo spíše rizika, která se mohou objevit v průběhu využívání cloud služeb. V současné době se v řadě článcích objevuje v souvislosti s riziky nejčastěji bezpečnost. Podle řady názorů a já se k nim přidávám, je to spíše jen přehnaná bublina, protože u poskytovatelů cloud služeb jsou data v mnohem větším bezpečí než u podniků, které podnikají v jiném odvětví. Je to dáno tím, že poskytovatelé služeb investují mnohem více finančních prostředků do zabezpečení než je tomu u ostatních firem a to zejména v oblasti SME. Velmi dobrý příklad neboli srovnání byl k tomuto tématu uveden v diskuzi televize Z1, kde generální ředitel společnosti Unicorn Vladimír Kovář přirovnal bezpečnost cloud computing k bance a řekl: „že se určitě mnohem více kradlo, když měli lidé peníze doma ve svých polštářích než dnes, kdy má každý své peníze v bance“ [iHNED.cz, 2010]. Dále se velmi často uvádí menší funkcionalita u SaaS řešení oproti desktopovým a horší stabilita za předpokladu omezení internetového připojení. Poslední nevýhodou, kterou bych zde rád zmínil, je dle mého názoru závislost na poskytovateli, který rozhoduje o tom, jaká verze bude využívána. V případě, že se jedná o velkého poskytovatele, tak i vyjednávání o podmínkách může být horší a to zejména u SME, kteří nemají takové možnosti vyjednávání jako velké společnosti.

A jaké příležitosti tedy může cloud computing přinést do oblasti malých a středních podniků? Podle mého názoru, když srovnáme výhody samotného cloudu s charakteristikami malých a středních podniků, tak jsou tyto příležitosti zřejmé. Při charakteristice SME jsem zmínil, že jedním z největších problémů je nedostatek finančních zdrojů a tento problém právě řeší cloud computing, jelikož zbavuje SME velkých počátečních investic. Tím pádem mohou tyto podniky využívat takové podnikové informační systémy či výpočetní výkon, na které by za standardních podmínek nebyly schopny dosáhnout. Souvisí to i se získáním výhody na trhu při použití nejnovějších technologií a přiblížit se tak velkým společnostem. Dále bylo v odstavci SME při hledání pozitivních vlastností, uvedena i inovativnost a rychlost přijímání podnikatelských rozhodnutí. A i zde se stává z cloud computingu velmi cenný pomocník, protože umožňuje velmi rychlé nasazení nových systémů či technologií a rovněž může přinést vhodné nástroje pro kvalitní a rychlé podnikatelské rozhodnutí. Neměli bychom taky zapomenout na možnost věnovat se pouze záležitostem týkajících se samotného předmětu podnikání neboli „core businessu“ a redukci provozních a personálních nákladů, které jsou důležité především v této době, kdy ekonomiku zasáhla hospodářská krize a SME musí šetřit, kde se jen dá.

Nyní se podíváme na konkrétní využití služeb IaaS a SaaS v oblasti SME a začnu jako na předchozích řádcích u IaaS. Zde bych viděl využití s ohledem na oblast SME v ukládání dat nebo provádění nejrůznějších výpočtů. Podniky si totiž mohou pronajmout datová úložiště pro ukládání potřebných dat či znalostí nebo je využít jako zálohu v případě přírodních katastrof. Provádění výpočtů poté souvisí s poskytováním výkonných serverů, které jsou schopny provádět náročné matematické operace a tím pomáhat s těžkými podnikatelskými rozhodnutími. Z hlediska PaaS mají v současné době největší zastoupení platformy Force.com a Google App Engine. Nabídka služeb SaaS v oblasti malých a středních podniků je ze všech tří největší, ale i tak se to nedá srovnat s nabídkami pro velké nadnárodní firmy. Když se podíváme na nabídku podnikových systémů, tak budou dle mého názoru malými a středními podniky nejvíce využívány systémy pro řízení vztahu se zákazníky (CRM), kde je jedním z největších hráčů na trhu např. firma Salesforce. Dále se určitě setkáme i se systémy BI (BellaDati) nebo ERP (Epicor Express).

Budoucnost cloud computingu v oblasti SME

Většina názorů na budoucnost cloud computingu je především pozitivních a i já se k těmto názorům přidávám. Podle mého názoru je však cloud computing mnohem vhodnější pro malé a střední podniky než pro velké firmy, protože SME jsou schopny mnohem lépe využít příležitosti, které jim cloud nabízí. Myslím si však, že vývoj trhu a celkové využití cloudu ze strany SME bude ovlivněno následujícími třemi faktory. První z nich je určitě celkový vývoj ekonomiky. Pokud se bude stav ekonomiky nadále zlepšovat, tak to povede k většímu počtu zakázek a tím pádem i vyšším ziskům v oblasti SME. Tato situace pak způsobí, že podnikatelé či majitelé firem se budou přeci jenom více ochotni pustit do nových technologií a tím naplno využít příležitosti vyplývající z použití cloudu. Druhým faktorem je pak celková informovanost lidí z oblasti SME, která je podle řady informací velmi špatná. Tito lidé nemají o Cloud computing skoro žádné znalosti a už vůbec netuší, co jim může nová technologie přinést. Posledním faktorem jsou samotní poskytovatelé cloud služeb a jejich nabídky. Poskytovatelé se v současné době především zaměřují na velké společnosti, ale je důležité zdůraznit, že počet těchto firem je omezený. Trh se po určité době samozřejmě nasytí a firmy nabízející cloud služby se budou muset přeorientovat na jiné subjekty. Tady přicházejí na řadu malé a střední podniky, jejichž počet je několikrát větší a na ně by se měli poskytovatelé soustředit především. Na poskytovatelích pak bude, jak se s touto situací vypořádají. Není totiž možné ty samé služby nabízet jak velkým společnostem, tak SME z toho důvodu, že oba typy podniků mají rozdílné preference o tom, jak by ta daná konkrétní služba měla vypadat[ITBiz.cz, 2010].

Zdroje

Pettey, 2009. Gartner Technology Business Research Insight. [online] 10. října 2009. [cit. 2010-11-15]. Dostupné z WWW: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1210613

Wikipedie, 2010. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 2007, 2010 [cit. 2010-11-15]. Malé a střední podniky. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Malé_a_střední_podniky

Pettey, Forsling. 2009. Gartner Technology Business Research Insight. [online] 23. června 2009. [cit. 2010-11-15]. Dostupné z WWW: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1035013

Svoboda, 2009. SVOBODA, J. Cloud Computing. Systémová integrace, červenec 2009, roč. 16, č 2, s. 66 – 87. ISSN: 1210-9479

Cloudcz, 2010. Cloudcz [online]. 2010 [cit. 2010-11-15]. Cloud computing: Co ty pojmy znamenají?. Dostupné z WWW: http://www.cloud.cz/cloud-computing/158-cloud-computingco-ty-pojmy-znamenaji.html

iHNED.cz, 2010. IHNED.cz : Zpravodajský server Hospodářských novin [online]. 2010 [cit. 2010-11-16]. Špičky byznysu: Většina firem se bojí cloud computingu, ale obavy jsou zbytečné. Dostupné z WWW: http://video.ihned.cz/c1-47505490-spicky-byznysu-vetsina-firem-se-boji-cloud-computingu-ale-obavy-jsou-zbytecne

Conforti, 2009. Software Licensing & Master Service Agreements [online]. 2009 [cit. 2010-11-16]. SaaS for SME's: Financial Value, New Technology, and Improved Operations. Dostupné z WWW:

ITBiz.cz, 2010. ITBiz.cz IT a byznys z jiného úhlu [online]. 2010 [cit. 2010-11-17]. Cloud computing v praxi: Amazon přichází s Micro Instances, míří mezi malé podniky. Dostupné z WWW:

http://www.itbiz.cz/cloud-computing-v-praxi-amazon-micro-instances

1 comment:

  1. Bluehost is the best hosting company with plans for any hosting needs.

    ReplyDelete