Wednesday, March 21, 2012

Proč vznikly elektronické počítače? Jak a kdo je první transformoval na komerční produkt?


Uchopení tématu

Poté co jsem si prostudoval celou řadu zdrojů, převážně elektronických, které se zabývají touto problematikou a to včetně již dvou napsaných článků z pera mých předchůdců na tomto blogu, které se zabývají naprosto stejnými otázkami a jsou si velmi podobné vyvstal možná pro mne nejzajímavější problém a to jak napsat nový článek, které by pokud možno nekopíroval již to co bylo napsáno a to jen s několika málo nuancemi.
V rámci první otázky, kterou je „Proč vznikly elektronické počítače?“, není podle mého názoru skoro žádný prostor, ve kterém by bylo možné rozvíjet nové důvody či motivy, které zapříčinili jejich objev nebo možná lépe řečeno nutnost jejich objevu či vynalezení. Z tohoto důvodu, se i první část mého článku bude fakticky shodovat s již na tomto blogu uveřejněnými články.
Když se však přiblížím k druhé otázce, jejíž zodpovězení bude náplní druhé poloviny mého článku, je zde již možné vytyčit různé důvodu „JAK“ a „KDO“ transformoval počítače na skutečně komerční produkt a to nejen na základě studia různých „ tzv. historických“ pramenů, které se tímto zabývají ale především na základě specifikace toho co chápeme pod pojmem komerční produkt. O tom však ale již dále v druhé polovině článku.

Proč vznikly elektronické počítače?

Kdybychom se bez znalosti historie zamyslely nad možnými důvody, které vedli ke vzniku (vynalezení) elektronických počítačů byli bychom jich schopni nalézt pravděpodobně celou řadu počínaje prostým experimentováním s nově dostupnou technologii, přes cílenou inovaci v různých oborech až po vytvoření více účelového stroje, který by napomáhal a usnadňoval lidem práci všeho druhu.
Pravděpodobně nejblíže ke skutečnému důvodu pro vynalezení elektronických počítačů by pak byla kombinace cílené inovace v určitém oboru za účelem usnadnění a zefektivnění práce lidem. Bohužel jak už to tak bývá u většiny velkých prvotních objevů, tímto oborem byla armáda resp. vojenství. Význam tohoto odvětví pak vždy enormně narůstá v období válečných konfliktů, kterými byla první polovina 20. století více než nabita (první světová válka 1914 – 1918 následovaná druhou světovou válkou 1939-1945). Každý větší a dlouhodobější válečný konflikt má pak velice příznivé vlivy právě na inovace všeho druhu a to především z toho důvodu, že aby se země byla schopna bránit, dává enormní úsilí a finanční prostředky právě do armády, která se snaží pomocí nejrůznějších inovací získat výhodu nad nepřítelem. Za jednu z takových inovací první poloviny 20. století pak je možné považovat i elektronický počítač. (Pro dokreslení významu armádních inovací vytvořených ve válečném období či období příprav na válku stojí především za zmínku ARPANET neboli předchůdce dnešního internetu, jednalo se o decentralizovanou komunikační síť, která byla navržena tak aby byla schopná odolat výpadku hlavních uzlů v případě jaderného útoku, spuštěna byla v roce 1969).

Teď když jsme určili důvod, kvůli kterému byly první elektronické počítače vyrobeny, jen podle mého názoru ještě nutné uvést co je možné považovat za tyto první elektronické počítače a to včetně data jejich vytvoření a jména toho kdo stojí za jejich vytvořením.

Hlavními adepty o titul prvního elektronického počítače na světě jsou podle mého názoru hned tři stroje:
  • Harvard Mark I – jednalo se o elektro-mechanický počítač, který byl vyvinut na Harvardské univerzitě ve spolupráci s IBM roku 1944 Howardem H. Aikenem
  • ENIAC – elektronický počítač, vyvinutý za účelem výpočtu balistických tabulek pro armádu USA, uveden do provozu roku 1946 pány John Mauchly a J. Presper Eckert
  • Z3 – německý elektro-mechanický počítač vyrobený v průběhu druhé světové války roku 1941 vědcem Konrádem Zusem (tento stroj se kvůli bombardování Berlína na konci druhé světové války nedochoval)

Podle mého názoru a podle zadání otázky je pak možné za první čistě elektronický počítač považovat právě stroj ENIAC, který byl sice vytvořen jako poslední z tohoto seznamu, ale jednalo se o počítač čistě elektronický. Za zmínku rovněž stojí i počítač Z3, který podle mého názoru výrazně přeběhl svoji dobu a je jen otázkou zda tento počítač, nebyl již v roce 1941 na takové úrovni aby se dal považovat za rovnocenný stroj ke stroji ENIAC, z důvodu jeho zničení před koncem druhé světové války není na tuto otázku možné odpovědět.

Jak a kdo první transformoval elektronické počítače na komerční produkt?

Jak již jsem předestřel v úvodu tohoto článku, přesná odpověď na tuto otázku je podle mého názoru podmíněna především vymezením pojmu komerční produkt, který každý může chápat trochu odlišným způsobem což je především ovlivněno historickým pohledem ve spojení s rychlým vývojem informačních technologií.
Pro účely tohoto článku bych rád definoval komerční produkt jakožto produkt, který je volně dostupný jakémukoliv zákazníku na trhu a jehož rozšíření mezi zákazníky se neomezuje jen na úzkou skupinu jedinců. Do určité míry se tedy podle mého názoru musí jednat o produkt, který je standardizovaný (a to jak hardwarově tak softwarově) a jehož cena je akceptovatelná přinejmenším velkému počtu firem či běžných lidí. Takto nastavené definici komerčního produktu pak odpovídají hned tři počítače od dvou velkých výrobců. Těmito výrobci pak jsou:

 IBM

Po spoluprácí na vytváření prvních sálových počítačů jako například Harvard Mark I, IBM v roce 1964 uvedlo na trh první skutečně široce dostupný počítač, který již byl hoden tohoto jména. Jednalo se o mainframe s názvem Systém 360, který byl dostupný v různých modelech, přičemž nejprodávanější stál cca 250.000 USD a byl určen pro střední a větší společnosti a vědecká zařízení.
Druhým počítačem, který je podle mého názoru hoden názvu komerční produkt je pak v roce 1981 opět IBM uveřejněný Personal Computer (PC) resp. osobní počítač, jak již prvotní idea skrytá v názvu zařízení napovídá, jednalo se o počítač, který byl určený k masovému rozšíření do všech oblastí a to především díky vysoké standardizaci a nízké ceně, která nebyla překážkou pro koupi tohoto zařízení i běžnými lidmi.

Apple

Druhým výrobcem, který v tomto období přišel s obdobným komerčním počítačem jaký mělo později IBM (PC) byla právě společnost Apple, která v roce 1976 uvedla na trh osobní počítač s názvem Apple I (tedy o 5 let dřív než IBM). Počítač Apple I však podle dostupných informací měl nastavenou příliš vysoko cenu a z toho důvodu nikdy nedosáhl tak masového prodeje jako právě PC od IBM.
Jak je tedy na první pohled patrné, není dost dobře možné určit, který z těchto počítačů resp. výrobců přetransformoval počítače jako první na skutečně komerční produkt a to především z toho důvodu, že pojem počítač a pojem komerce jsou obecně a historicky jen mlhavě definovatelné. Za přihlédnutí k tomuto tvrzení pak nechávám na každém, aby si udělal vlastní názor na to, kdo podle něj dokázal počítač komercializovat.

ZdrojeNo comments:

Post a Comment