Thursday, March 22, 2012

Crowdfunding ako nástroj financovania malých projektov

Úvod


Crowdfunding. Slovo na prvé počutie znejúce ako ďalší nič nehovoriaci buzzword. Priznám sa, sám nie som fanúšikom týchto marketingových názvov. Čas od času sa v oblasti ICT vynoria, sú ich plné články, každý o nich diskutuje a potom opäť miznú do zabudnutia. Veľmi často sa jedná o pojmy tak abstraktné, že máloktorý autor ich definuje rovnako. Buzzwordy vždy znejú zaujímavo, vznešene a zároveň tak aby si ich každý dokázal zapamätať. Na prvý pohľad to vždy vyzerá, že sa pod nimi skrýva niečo prevratné, čo tu doteraz nebolo. Po ich dôkladnom preskúmaní však často zisťujeme, že popisujú dobre známy problém, a že ich obsah sme vlastne už dávno poznali. Crowdfunding znie presne ako ďalšie takéto slovo. Napriek tomu sa ale domnievam, že sa o buzzword nejedná a v tejto práci sa pokúsim vysvetliť prečo. Tiež sa pokúsim načrtnúť spôsob akým je možné crowdfunding využiť a stanoviť pre koho je určený. Skôr než ale pristúpim k definícii, rád by som popísal fakty, ktoré ma motivovali sa touto oblasťou zaoberať.

Spôsoby financovania vlastného IT projektu


Založiť si vlastný podnik je cieľom veľkého množstva študentov. Výnimkou samozrejme nie je ani oblasť informatiky. Veľa študentov má dokonca zaujímavé nápady dobre prepracované plány ako ich realizovať. Finančné možnosti študentov a absolventov vysokých škôl sú ale minimálne. Väčšina z nich preto rýchlo naráža na veľký problém. Tým je samozrejme nedostatok vlastného kapitálu. V tomto bode časť končí a lúči sa s vidinou realizácie vlastného nápadu. Vytrvalejší začnú hľadať iné cesty. Tých sa ponúka hneď niekoľko.

Startupy a investori


Prvou z nich je nájsť si investora, ktorý kapitál zabezpečí za podiel v novo vzniknutom podniku. Nemusí sa jednať (a väčšinou sa ani nejedná) o majoritný podiel v podniku. Záleží samozrejme od konkrétneho investora a potenciálu podnikateľského zámeru, ale za splatenie základného kapitálu a nákupu prvotných aktív podniku môže investorovi stačiť 15 percentný podiel. Keby sa jednalo aj o polovičný podiel, vždy to môže byť zaujímavá ponuka. Investora často nie je nutné hľadať. Stačí svoj nápad prihlásiť do jednej, z množstva podnikateľských súťaží a je možné, že investor sa objaví sám od seba. Zjavnou výhodou tejto možnosti financovania je fakt, že v prípade neúspechu podnikateľského zámeru a bankrotu podniku sa autor zámeru nedostáva do veľkých finančných problémov. Samozrejme nemôžeme predpokladať, že by mu nevznikol žiadny výdaj, ale jeho veľkosť bude určite minimálna v porovnaní s financovaním založenia podniku vlastnými zdrojmi. Najväčšou ujmou bude v tomto prípade vyplytvaný čas a energia. Veľkým rizikom však je možnosť, že investor sa nakoniec objaviť nemusí. Bez jeho finančnej pomoci, s ktorou autor myšlienky nepochybne kalkuluje, potom jej realizácia nebude reálna. Taktiež hrozí, že keď už je nápad začlenený do podnikateľských súťaží, môže ho prebrať niekto iný a realizovať. Je pravdou, že účastníci týchto súťaží sa väčšinou pod hrozbou vysokej sankcie zaväzujú nápady „nekradnúť“, ale riziko tu aj tak je. Prípadné prisvojenie podnikateľského zámeru potom nemusí byť jednoduché dokázať a aj pokiaľ sa to podarí, poškodený vymôže pri najlepšom finančné odškodnenie.

Pôžičky


Ďalšou možnosťou získania kapitálu je nesporne pôžička. Či už sa jedná o pôžičku od banky, alebo od známych či od rodiny, táto cesta je pre väčšinu z nás veľmi nepríjemná. Čo i len pomyslenie na neúspech je v tomto prípade doslova hrozivé. Šancu na úspech vlastného nápadu si môže zhodnotiť každý sám, ale už len pri menších pochybnostiach nie je toto riešenie vhodné. Obzvlášť v dnešnej dobe, nemusí byť získanie pôžičky ani reálne a spoliehať sa neňho ako základný spôsob financovania projektu nie je vhodné.
Ako vyplýva z predošlých odstavcov získanie kapitálu na založenie vlastnej spoločnosti a realizovanie vlastného nápadu môže byť mimoriadne nepríjemné a pre niekoho aj ťažko realizovateľné. Môže sa zdať, že realizácia vlastného nápadu nie je možná bez investorov, alebo veriteľov. Alternatívny prístup však existuje. Domnievam sa, že týmto riešením je práve crowdfunding. A čo to teda crowdfunding vlastne je?

Crowdfunding


Crowdfunding je spôsob financovania projektov (ľubovoľného typu) pomocou drobných príspevkoch od komunity užívateľov. Jedná sa o združovanie peňazí na spoločný účel, ako dobrovoľný prejav podpory, alebo uznania. Crowdfunding je založený na užívateľskej komunite, ktorá sleduje diela, alebo nápady, autorov, ktoré hodnotí finančnými príspevkami podľa vlastného uváženia. Finančné príspevky sú považované za dary a nezaručujú žiadnym spôsobom podiel na diele, na ktoré prispievajú.
Crowdfunding vychádza z myšlienky, že užívateľská komunita je schopná finančne podporiť zaujímavé projekty, alebo diela do takej miery, aby sa mohli vyvinúť do podoby, v ktorej budú životaschopné samy o sebe. Crowdfunding môže slúžiť, ako prvotná finančná injekcia, ktorá pomôže projektu začleniť sa na trh. Tiež je možné, hlavne opensourcové programy, týmto spôsobom financovať počas celého životného cyklu.

História


Samotný názov crowdfunding je pomerne nový. Dá sa povedať, že toto označenie v súčasnosti ešte nie je dostatočne známe a väčšina ľudí by pravdepodobne mala s jeho definíciou problémy. Avšak, podstata crowdfundingu je známa už veľmi dlho. Tento princíp je totiž uplatňovaný napríklad pri financovaní rôznych dobročinných zbierok, napríklad pre obete živelných katastrof a podobne.
Omnoho mladšou formou využitia tohto princípu je financovanie umeleckých diel. To bolo umožnené hlavne s rozmachom internetu a jeho dobré fungovanie demonštrovali rôzny umelci.
Využitie crowdfundingu pri financovaní startupov je takpovediac úplnou novinkou. Platformy určené k tomuto účelu stále vznikajú a ich fungovanie ešte nie je preverené časom.

Výhody


Zmyslom a aj najväčšou výhodou crowdfundingu je pochopiteľne možnosť získať finančné prostriedky pre začínajúci projekt, bez vzniku záväzkov. To dáva tvorcom veľkú voľnosť a bezstarostnosť pri realizácii svojich nápadov. V prípade neúspechu potom autor síce bude zápasiť zo zlým pocitom z nevyužitej dôvery drobných darcov, ale nebude musieť niesť ťarchu dlhov a sporov.
Ďalšou výhodou crowdfundingu je, že jeho pomocou je možné financovať aj inovatívne, alebo netradičné projekty, ktoré by pri iných spôsoboch financovania nemuseli byť uskutočniteľné. Treba si uvedomiť, že pokiaľ sa tvorca spoľahne na štedrosť komunity, nemusí investovať do reklamy prípadne poradenstva, nakoľko tieto otázky zaňho vyrieši samotné použitie crowdfundingu. Rozpočet takéhoto zámeru bude potom veľmi nízky a financovateľný aj z mikro dotácií od komunity užívateľov.
Za veľkú výhodu crowdfundingu je možné tiež považovať fakt, že pomáha štartujúce projekty hodnotiť za pomoci dobre známeho princípu „wisdom of the crowd“. Ten spočíva v tom, že pokiaľ veľké množstvo ľudí spontánne prejaví záujem o daný nápad ( v tomto prípade zaslaním finančného príspevku), potom sa pravdepodobne jedná o dobrý nápad. Pokiaľ sú totiž ľudia ochotný na takýto nápad finančne prispieť, tak sa dá očakávať, že je pre nich prospešný a budú ho chcieť využívať. Naopak, pokiaľ sa projekt nepodarí financovať pomocou crowdfundingu, potom sa dá predpokladať, že užívatelia oň nemajú záujem.
V súvislosti z predošlým bodom sa objavuje ďalšia výhoda crowdfundingu. Tou je, že aplikácia okrem finančných príspevkov získa rovno aj užívateľov. Opäť sa dá spoľahnúť na to, že ak na ňu niekto prispel, pravdepodobne ju chce aj používať. Čím väčšia užívateľská základňa, tým lepšie vyhliadky na úspešné fungovanie aplikácie. V prípade webových aplikácií sa potom tiež objavuje možnosť pridania platenej reklamy, prípadne určitej formy exkluzívneho partnerstva.

Nevýhody


Podobne, ako pri financovaní projektu pomocou výhry v podnikateľských súťažiach, aj pri financovaní pomocou crowdfundingu existuje riziko odcudzenia nápadu. Zdroje získané z drobných darov / príspevkov určite nebudú stačiť na „bleskový“ štart nového podniku. Preto konkurent, neobmedzený rozpočtom môže nápad jednoducho prebrať a rýchlo rozvinúť. Na rozdiel od startup súťaží však nápad pravdepodobne nebude len v rovine plánov a modelov, ale do istej miery realizovaný. Rast by pri financovaní pomocou crowdfundingu mal byť určite viditeľný, v opačnom prípade nebude možné prostriedky pomocou crowdfundingu získavať. Konkurencia má teda rozhodne kratší čas na objavenie a osvojenie si zámeru.
Za nevýhodu crowdfundingu je tiež možné považovať jeho obmedzené pole pôsobnosti. Crowdfunding, totiž takmer výhradne funguje prostredníctvom internetu. Už z jeho podstaty nie je možné očakávať, že by mohol fungovať aj v „kamennej“ podobe. Preto aj projekty, ktoré je možné takýmto spôsobom financovať musia byť webového charakteru. Jedinou oblasťou kde sa crowdfunding javí použiteľný mimo webové projekty je financovanie umelcov, ale to je oblasť, ktorej sa v tomto článku nebudem venovať.

Crowdfunding na českom trhu?


Crowdfunding, ako platforma na získanie peňažných prostriedkov môže byť veľmi účinný. Tento spôsob financovanie môže výrazne pomôcť mnohým podnikateľským plánom. Domnievam sa však, že v podmienkach českého trhu existuje v súvislosti s crowdfundingom aj oveľa zaujímavejšia využitie. Crowdfunding je totiž na český trh najskôr nutné zaviesť. Existuje množstvo projektov, ktoré crowdfunding podporujú, neviem však o existencii žiadneho, ktorý by sa ním dlhodobo zaoberal. V súčasnosti sa na trhu objavujú prvé lastovičky, ich pozícia je však zatiaľ otázna. Preto si myslím, že v tejto oblasti je na trhu medzera, ktorú by stálo za to vyplniť. Mimochodom, aj vytvorenie crowdfundingovej platformy by mohlo byť takmer bezplatné.

Tvorba crodfundingovej platformy


Áno, domnievam sa, že vytvorenie takéhoto riešenia by bolo na českom trhu veľmi prospešné a pre tvorcu výhodné. Modelom financovania by v tomto prípade, mohol byť percentuálny podiel z príspevkov od komunity v prospech systému. Samozrajme by sa nemohlo jednať o vysokú čiastku, aby neodradila prípadných darcov. Nakoľko sa jedná o prospešnú činnosť poskytovateľ takéhoto riešenia by nemusel nutne zakladať spoločnosť pre získanie právnej subjektivity. Predpokladám, že v tomto prípade by do úvahy prichádzalo založenie občianskeho združenia, ktoré by celú službu zastrešovalo.
Takáto crowdfundingová platforma potom môže fungovať s minimálnymi fixnými nákladmi. Jej predmetom by nemuselo byť len financovanie startupov, ale aj umenia, prípadne iných oblastí. Na základe dobrého fungovania takýchto projektov v zahraničí predpokladám, že takáto služba by mohla fungovať aj na českom trhu.

Záver


Tento článok pojednáva o využití crowdfundingu ako spôsobu financovania. Popisuje jeho výhody a nevýhody a určuje spôsob jeho využitia. Za ten považuje financovanie menších IT projektov, ktoré sú aspoň do určitej miery inovatívne a sú teda schopné zaujať komunitu užívateľov. Zároveň však konštatuje, že riziká spojené s crowdfundingom neumožňujú plne tejto platforme dôverovať nakoľko nezaručuje ochranu autorského obsahu.
Článok by ďalej mal upozorniť na neexistenciu crowdfundingu ako takého na českom trhu. Popisuje tiež spôsob akým je túto medzeru schopné zaplniť a takéto riešenie priniesť.
Zmyslom tohto článku nebola kompilácia faktov z existujúcich prameňov, ale vyjadrenie mojich vlastných názorov na túto problematiku. Ďalej dodávam, že účelom v tomto prípade nebolo mapovať súčasnú situáciu, ale skôr popísať možné smerovanie financovania malých IT projektov.

No comments:

Post a Comment