Thursday, May 3, 2012

Kindle půjčuje knížky. Je to cesta do budoucna, nebo slepá větev?

Název tohoto článku může být na první pohled pro čtenáře značně zavádějící, především z tohoto důvodu bych hned v začátku vymezil oblasti, kterými se budu v rámci následujících řádků zabývat. Stěžejní osou tohoto článku je pojednání o vznikajícím obchodním modelu, který by se ve zkratce dal nazvat knihovnou s elektronickými knihami (nikoliv knihkupectvím). V rámci tohoto relativně nového obchodního modelu napojeného na elektronické knihy se budeme dále zabývat jeho principem a následně i nasazením jak ve světě, tak v České republice.

Princip knihovny (půjčovny) s elektronickými knihami

Celý model je založen na obdobném principu, na kterém v současné době fungují běžné knihovny, resp. zákazník přijde do knihovny, založí si členství, zaplatí poplatek (nejčastěji roční), vybere si knihu z dostupné nabídky knižních titulů a následně si ji půjčí na omezenou dobu. Jedinými změnami, které v tomto modelu vznikají při implementaci na elektronické knihy je fakt, že zákazník nemusí nikam chodit (knihy si může půjčit přes webové rozhraní knihovny).

Tento model s sebou přináší jak pozitivní, tak i negativní stránky. Za hlavní z pozitivních stránek tohoto modelu je potřeba zmínit především fakt, že zákazník má ke knihám přístup 24 hodin denně (není limitován otevírací dobou knihovny), danou knihu si může teoreticky v jeden okamžik půjčit neomezené množství zákazníků (nikdo tedy nemusí čekat na to, až se daný výtisk vrátí zpět do knihovny) a v neposlední řadě pak i fakt, že celá distribuce zápůjček je plně automatická a je možné ji realizovat na dálku, tím odpadají náklady na knihovnice a na transport zákazníka do knihovny a zpět. Úsporou je i fakt, že všechny knihy jsou uloženy v počítačové paměti a nemusí být někde složitě a draze uskladňovány.

Za hlavní negativní stránky je pak podle mého názoru možné označit nutnost dodatečného zařízení pro čtení elektronických knih (počítač, mobilní telefon, tablet či čtečku elektronických knih) a fakt, že výpůjčky dané knihy (resp. elektronické kopie) musí být nějakým dostatečně robustním způsobem chráněny proti kopírování a musí mít rovněž implementovaný určitý druh „návratového systému výpůjčky“, který zajistí, že se soubor sám smaže ze zařízení zákazníka poté, co uplyne povolená doba výpůjčky a byl tak zachován princip tohoto modelu.

Ochrana elektronických knih sama o sobě je v současné době značný oříšek, který různí vydavatelé elektronických knižních formátů řeší různými způsoby, vždy je pak takovéto řešení souhrnně označováno jakožto DRM schéma ochrany elektronické knihy. I přes velkou snahu vydavatelů zdokonalit DRM ochranu co možná nejvíce, vždy se po nějakém čase najde způsob jak ji prolomit a danou elektronickou knihu pak ilegálně kopírovat. Fakticky by pak tento obchodní model nabízející knihy pouze na zapůjčení mohl v boji s nelegálním kopírováním elektronických knih mít velký význam a to především z toho důvodu, že celý princip je založen na relativně malých platbách za členství v knihovně nebo velmi malých platbách za jednorázové zapůjčení dané knihy. V konečném důsledku by se pak potencionálnímu „pirátovi“, který se v současnosti snaží elektronickou knihu zkopírovat, nevyplatilo ztrácet větší množství času a úsilí na prolomení ochrany knihy, když by jeho druhou možností byla velmi levná a časově nenáročná zápůjčka na dobu než knihu přečte. 

Půjčování elektronických knih ve světě

Je tomu již téměř rok, co byl v Severoamerických veřejných knihovnách zahájen projekt zaměřený na zavedení „divize“ online knihovny s elektronickými knihami, který by splňoval výše specifikovaný princip. Tohoto projektu se koncem roku 2011 účastnilo již 11 000 lokálních knihoven po celých Spojených státech.

Technické řešení tohoto relativně velmi rozsáhlého projektu zajišťují společnosti Overdrive a Amazon, které vytvářejí rozhraní pro přístup z webových stránek lokálních knihoven přímo do databáze Amazonu, ze které je možné si knihu půjčit. K tomu aby vše proběhlo hladce, a vy jste si mohli ihned půjčit knihu (nejdéle na 3 týdny) pak potřebujete jen: registraci v některé lokální americké knihovně, účet na Amazonu a Kindle nebo jiné zařízení, na kterém běží Kindle aplikace. Právě poslední podmínka se pak může v globálním měřítku projektu napojeného na síť veřejných knihoven zdát lehce diskriminační.

Tento projekt je samozřejmě velmi zajímavý především pro zapojení velké sítě veřejných knihoven, avšak principielně se nejedná o nic nového. Již před několika lety se na světovém trhu s „půjčováním“ elektronických knih prosadila společnost Safari Books Online LLC, která aplikuje obdobný obchodní model. Tato společnost se zaměřila na vytváření digitální databáze elektronických knih a článků (do značné míry rychle stárnoucích článků a knih jakou jsou například v oboru IT), k této databázi pak svým členům za různě vysoké poplatky, které by se dali srovnat s poplatky za členství v knihovně, umožňuje přístup. Tento obchodní model, který aplikuje Safari Books Online celosvětově, je podle mého názoru velmi vhodný právě pro rychle zastarávající literaturu, ve kterém si čtenář rozmyslí, zda si kupovat knihu o tisíci stránkách v tištěné podobě a nebo si ji přečíst přes tuto speciální knihovnu, když například za půl roku stejně vyjde nová verze této knihy.

Půjčování elektronických knih v České republice

Česká republika má, co se elektronických knih a jejich trhu týče, značně odlišný ráz než jak je tomu například ve Spojených státech, o kterých byly předchozí odstavce tohoto článku. Když se na náš trh podíváme čistě statisticky, pak v České republice máme cca 10 mil potencionálních čtenářů klasických knih a na Slovensku dalších cca 5 mil, dohromady nám to pak nedá podle mého názoru ani 15 mil a to jsou čtenáři obecně. Otázkou pak je kolik lidí z tohoto ne příliš velkého čísla čte elektronické knihy? Podle mého názoru se toto číslo bude pohybovat někde na úrovni desítek tisíc. 

Na takto malém trhu se pak není čemu divit, že elektrické knihy téměř kopírují cenu těch tištěných a to především z toho důvodu, že když se elektronických knih v českém jazyce prodá více jak řekněme pár stovek kopií, pak je téměř tuto knihu možné považovat za bestseller. Náklady na celou přípravu elektronické knihy se pak logicky nerozpočítávají na tisíce kopií, ale pouze na desítky či stovky.

Řešením tohoto stavu by pak podle mého názoru mohl být výše zmíněný model půjčování elektronických knih, který by měl potenciál výrazně snížit náklady zákazníka na přečtení elektronické knihy a mohl by tak napomoci v rozšíření elektronických knih i na tuzemský knižní trh, a to i za nižší cenu, která by byla dotována především skrze mikro-platby za půjčování knih v knihovnách.

Za zmínku na závěr rovněž stojí i projekt s názvem Správa elektronických publikací v síti knihoven České republiky. Tento projekt, který začal v lednu tohoto roku, má za úkol v průběhu dalších čtyř letech vytvořit kompletní systém pro správu elektronických knih v Českých knihovnách s napojením na Národní knihovnu, a to tak, aby do něj mohli přistupovat i sami čtenáři. Součástí projektu je pak rovněž i úprava legislativy týkající se literárních děl, aby vydavatelé měli povinnost odevzdávat do Národní knihovny k archivaci i elektronickou podobu jejich knih V současné době je tato zákonná povinnost stanovena pouze u tištěných knih (zákon je tedy svým způsobem částečně zastaralý a nestíhá relativně rychlý nástup elektronické literatury).

Zdroje:

No comments:

Post a Comment