Friday, May 18, 2012

Důvěra – Srovnání OSS vs. Komerční SW vs. SAAS

Ve svém příspěvku se budu věnovat současné situaci v oblasti důvěry pro tyto 3 SW skupiny. Kromě prezentace současných faktů dojde i k představení očekávaných trendů v jednotlivých SW oblastech. První část vám v krátkosti představí zkoumané typy SW a ve druhé výsledky studií a průzkumů na toto téma. 

Open source software 


Charakteristické rysy OS zachycují následující kritéria. Prvním je zajištění volnosti rozšiřování. Licence v tomto případě nesmí bránit prodeji či jiné distribuci programu. Aby se SW mohl řadit pod kategorii OS, musí být k distribuované podobě přiložen i zdrojový kód nebo popsaná možnost jak jej získat. Licence musí dále podporovat úpravy a tvorbu odvozených prací. Těm musí povolovat možnost distribuce, a to pod stejnou licencí, pod níž byly distribuovány práce původní. Open source produkty jsou v současnosti poskytovány ve 2 základních modelech. Prvním je tzv. Free open source. Ten splňuje veškeré uvedené charakteristiky a jednotlivá díla jsou šířena pod OS licencemi jako např. GPL, LGPL, CPL a další. Příkladem čistě OS projektů mohou být produkty jako Linux, Apache HTTP Server, MySQL a PHP. Druhým typem tzv. Commercial open source. Tam kde služby podpory komunitního modelu začali nedostačovat náročným zákazníkům, začali jejich poskytovatelé nabízet profesionální zákaznickou podporu, na níž byli uživatelé zvyklí u tradičních dodavatelů. Spolu s touto podporou se vynořily i další nabídky. Zákazníci měli možnost získat certifikovaný SW, jeho pravidelně updatované verze, zavedenou podporu fungování s proprietárními komponentami a vznikly tak první placené edice OS SW. Poskytovatelé zde začali kopírování klasický komerční model, akorát s výhodnějšími cenovými podmínkami.

Komerční (proprietární) SW


Oproti open source se snad každý čtenář setkal s touto stále nejrozšířenější verzí SW na vlastní kůži. V zásadě každý počítačový program, jež je šířen touto cestou, je exkluzivním vlastnictvím svého autora, nemůže být pozměňován ani kopírován pokud by to bylo v rozporu s licenčním ujednáním jeho autora. Licenční ujednání by si z nás každý před instalací měl pročíst, protože s ním v rámci instalace musíme i souhlasit.

Licenční ujednání alias EULA (End user licence agreement) je vlastně smlouvou mezi poskytovatelem licence a zákazníkem, jež vymezuje zákazníkova práva k používání softwaru.

SaaS (Software as a service)


V dnešní době velice často skloňovaná zkratka ukrývá jednu z možností jak uživateli dodávat SW produkt. Dle Feurelichta jde o  „ model dodávky aplikace, kde poskytovatel softwaru zpřístupňuje software uživatelům jako službu prostřednictvím Internetu „ 

V současné době je k dispozici téměř kompletní nabídka SW funkcionality dostupná přes tento model. Ať už jde o klientské aplikace (Gmail, Prezi, Google Docs), kancelářské aplikace (MS Office 365, Zoho Office Suite ) nebo podnikové aplikace (IT management, CRM, BI, ERP, HR SW). Úroveň dodávané služby příjemci  zajišťuje SLA (Service level agreement).


Provedené studie

  
Po nezbytném představení jednotlivých kategorií se můžeme konečně přesunout k výsledkům provedených průzkumů a zjištěných faktů. Prvním zpracovaným průzkumem na téma důvěryhodnosti SW je práce italského týmu QualiPso z Varesské univerzity - Universitá degli Studi dell’Insubria, jež prezentovala svoje zjištění ohledně open source produktů. Jejich studie zahrnuje 151 respondentů, kteří v podnikovém prostředí využívají open source nástroje. Výsledky jejich práce jsou přinejmenším v několika bodech překvapující:


Důležité faktory ovlivňující důvěryhodnost OSS:
 • Spolehlivost SW
 • Naplnění funkčních požadavků
 • Interoperabilita
 • Dostupnost technické dokumentace
 • Početná a živá komunita

Nejsou důležité:

 • Komplexita a velikost SW
 • Ekonomické faktory – ROI a TCO
 • Licence

Současný stav dle studie již nepohlíží na hlavní výhodu OS - jeho bezplatné šíření, jako na důležitý aspekt. Avšak jako důležité se jeví jeho spolehlivost a existence aktivní komunity. Kromě zjištěných kritérií přinesla studie ještě jednu klíčovou informaci, a to že nadpoloviční většina společnosti (využívající OS) jej využívá ve free verzi, a tedy ne verzi komerční. 

Zajímavým zjištěním v oblasti open source jsou informace zveřejněné společností Gartner v sektoru Business Intelligence nástrojů. Pro rok 2012 byly komerční open source produkty zařazeny i do magických kvadrantů, což je poprvé v historii. V uvedené zprávě je zařazen i čistě free open source projekt Spago BI, který svojí funkcionalitou pokrývá veškeré dostupné oblasti.
 Následující grafy přinášejí detailnější náhled na využívání a adopci OS v podnikovém prostředí. Autorem je společnost OpenLogic, jež je konsultantem na poli implementace open source technologií do podnikového/komerčního protředí. 


 


obrázek č. 1 - Adopce OS za posledních 6 let (Gartner)

 


 

obrázek č. 2 - Postoj společností vůči OS (OpenLogic)

Tyto 2 grafy prezentují open source ve velmi pozitivním světle. Nicméně jednoduchý dotaz v Google Trends, který nic relevantního nedokazuje, avšak přesto napovídá o celosvětovém smýšlení o tradičních open source projektech, hovoří v následujících číslech.

 

obrázek č. 3 - Četnost vyhledávání tradičních OS projektů (GoogleTrends)

Tradiční OS projekty jsou za poslední 2 roky na mírném ústupu nebo si drží rovnoměrnou četnost vyhledávání. Naopak je tomu u nových OS projektů, které zažívají téměř raketový boom.


 
 
obrázek č. 4 - Četnost vyhledávání nových OS projektů (GoogleTrends)


Open source věnuji ještě několik řádků, ve kterém shrnu pár faktů z oblasti OS SaaS a OS Mobile.
 • Většina poskytovatelů komerčního OS nabízí svoje produkty i formou SaaS
 • Existují již OS platformy dodávané formou služby – PaaS (Open Shift Platform, OpenLogic Cloudswing a další)
 • V oblasti mobilních zařízení je OS využíván v 88 % android aplikací a 41 % iOS aplikací (2010)
 
V dubnu tohoto roku Microsoft zveřejnil výsledky svojí studie, která se věnuje budoucnosti cloud computingu z pohledu SMBs (Small – Medium Businesses). Studie se zúčastnilo 3 258 subjektů z 16 zemí. Výsledky přináší následující zjištění. V následujících 3 letech bude za 1 a více cloud služeb platit 39 % SMBs oproti stávajícím 29 %. Dále se ve většině zemí  očekává zdvojnásobení počtu služeb za něž SMBs platí, než je tomu v současnosti. Další skutečností je, že rozložení SW zdrojů pro IT se posune mnohem více směrem ke cloudovému zpracování. Výsledky počítají s tím, že cloud zabere 43 % z celkového podílu SW zdrojů. 28 % by mělo zůstat on premises a 29 % v podobě zdarma či ve spojení s jinými službami. Pro SMBs je v oblasti pořízení nové služby velmi důležitá zkušenost s dosavadním poskytovatelem a poté místo jeho sídla. To by mělo být ideálně ve stejné zemi. Platí také, že čím větší společnost, tím ochotněji využije cloud technologie.  

Jiný průzkum zaměřený na tuto oblast provedený společností Cisco Systems hovoří dokonce o 15 % nárůstu ve využívání cloud technologií do konce roku. Organizacím se tato oblast jeví již jako mnohem dospělejší a mají k dispozici mnohem větší počet cloudových aplikací pokrývající většinu požadované funkcionality. Přes optimistické prognózy však stále brzdí tuto oblast typické obavy z možností integrace se stávajícími systémy, rozsáhlosti customizace a zabezpečení spolu reálnou cenovou výhodností cloud modelu.

Software as a service je v současnosti velice oblíbený. To mimo jiné dokazují zjištění společnosti Gartner, která stanovila celosvětové příjmy za SaaS pro rok 2011 ve výši 12.3 mld. USD. Totožná zpráva poté předpovídá zvýšení tržeb SaaS poskytovatelů v tomto roce o 17.9 % (na 14.5 mld USD). 

Následující body shrnují výsledky zmíněné zprávy z pohledu největší důvěry / zisků. Ty jsou největší:

 • na trhu v Severní Americe (US) 7.8 mld. USD v roce 2011
 • V západní Evropě – 2.7 mld. USD v roce 2011
 • Trhy ve východní Evropě a Asii v řádech stovek mil.
 • Zajímavostí je důvod pro adopci SaaS v Japonsku - reakce na tsunami a zemětřesení z roku 2011 (výpadky proudu a zničení zdrojů)

Závěr

 Co říci závěrem? Z uvedených faktů tedy vyplývá, že důvěra v open source roste. Za posledních 6 let došlo ke ztrojnásobení jeho využívání, jeho free forma je stále populárnější a využívanější i v podnikovém prostředí. Četnost vyhledávání klíčových slov pro tradiční OS projekty stagnuje nebo pozvolna ustupuje, avšak pro mladé projekty jako např. Hadoop či MongoDB raketově roste. Open source je velmi rozšířený i v mobilních zařízeních a dnes dokonce existují open souce PaaS. Poskytování software as a service je v současnosti velice výnosná činnost což reflektuje i její popularita, která by měla růst i v budoucnu. SaaS se nejvíce daří v USA a západní Evropě především kvůli vyspělosti států a velikosti trhu. Velice blízký cloud computing zažívá také vydařené období, jež by mělo především trvat, a to minimálně po 3 roky. Minimálně segment trhu malých a středních společností tak v současnosti smýšlí. Tradiční komerční SW on premises, je postupně vytlačován, avšak pravděpodobně nepůjde o žádné radikální změny. Komerční SW tu bude nadále s námi, jen pouze v nižší míře než doposud. 

(Zdroje: viz. odkazy v textu)
 
 

1 comment: