Thursday, May 5, 2011

Behance (Ericsson PressPausePlay)

Oblasť kreatívnej tvorby prechádza veľkou zmenou. Tvoriví a talentovaní ľudia majú v súčasnosti k dispozícii mnoho online nástrojov, ktoré im umožňujú prezentovať svoje práce a získavať tak pozornosť, aj pracovné ponuky. Zaradiť medzi ne možno aj Behance. Ide však o viac, než len obyčajnú prezentáciu portfólií.


Behance je webová stránka a spoločnosť, ktorá sa usiluje o to, aby kreatívni profesionáli pracovali efektívne a organizovane. Kreatívnych profesionálov možno definovať ako všetkých tých, ktorých kľúčovým prvkom profesijného života je vyvíjanie nápadu – môže to zahrňovať oblasti ako sú design, písanie, výtvarné umenie, divadlo, film, rádio, atď. V súčasnosti je Behance ich najväčšou komunitou. Mesačne prostredníctvom svojich webových produktov zaznamená okolo 3,5 milióna návštev. Behance bolo založené v roku 2007 Scottom Belskym a Matiasom Coreaom. Scott Belsky dnes pôsobí ako CEO spoločnosti, Matiac Corea ako vedúci dizajnér.

Štruktúra

Hlavnou časťou je Behance Network. Ide o platformu pre profesionálov zo všetkých tvorivých oblastí. Umožňuje im vytvárať si multimediálne portfólia, ktoré sa zobrazujú na Behance Network ale aj na stránkach partnerských organizácií, a na špecifických stránkach Served. Všetky projekty sú streamované priamo z portfólií užívateľov na tieto stránky, ktoré sú rozdelené do niekoľkých kategórií, napr. móda, priemyselný design, fotografia, ilustrácia, typografia, atď. Každý, kto hľadá kreatívca v nejakej konkrétnej oblasti, má na Behance Network k dispozícii široký výber. Členstvo sa získava prostredníctvom pozvánok, o ktoré treba požiadať.

Ďalším programom Behance je 99% - výskumná sekcia a poradná skupina. Názov pochádza z Edisonovej citácie: „génia robí 1% inšpirácie a 99% potu.“ Prostredníctvom článkov, tipov, videí, konferencií, workshopov a konzultácií sú zdieľané najlepšie praktiky, ktoré majú kreatívnym profesionálom pomôcť realizovať svoje nápady.

Napokon poslednou časťou je Action Method, čo je zasa task-management metodológia pomáhajúca pri realizácii nápadov – maximalizuje produktivitu, organizáciu a zodpovednosť. Action Method v podstate rozdeľuje projekty na ich najzákladnejšie elementy: akčné kroky, referencie, nápady ku ktorým sa chcete vrátiť, diskusie, udalosti. Metodológia je k dispozícii v papierovej forme, online alebo prostredníctvom iPhone.

Partnerské organizácie

V júli 2010 Balance spustila spoluprácu s LinkedIn a to použitím bezplatnej aplikácie Creative Portfolio Display. Vďaka tomu si užívatelia môžu svoje portfólia pripojiť priamo k svojim účtom na LinkedIn. Každý si tak môže prezerať práce bez toho, aby stránky LinkedIn opustil. Pre Behance to predstavuje veľký krok vpred, ktorý užívatelia nadšene vítajú – zviditeľnia sa aj v širšej komunite profesionálov, nie len v tej tvorivej.

V novembri 2010 bola ohlásená spolupráca medzi Behance a Shopify. Tá ponúka užívateľom možnosť zriadiť si pomocou Shopify online obchod a prepojiť ho so svojimi prácami na stránkach Behance. Tvoriví profesionáli tak mimo ukážok svojho portfólia a možnosti získať pracovné ponuky, získavajú ďalšiu príležitosť ako predať svoje práce.

Crowdsourcing

Často diskutovanou témou v oblasti kreatívnej tvorby je crowdsourcing (speculative work). Spočíva v tom, že klient zadá úlohu viacerým kreatívcom, ktorí ju vypracujú, väčšinou bez akýchkoľvek záruk. Klient si potom vyberie toho, s ktorého vypracovaním bol spokojný najviac. Tento spôsob zadávania práce so sebou prináša mnoho negatívnych dopadov, ktoré dvíhajú u umelcov vlnu nespokojnosti. Ide predovšetkým o nasledovné:
  • Účastník, ktorý vybraný nie je, nemusí dostať zaplatené za prácu napriek tomu, že do nej investoval mnoho času a zdrojov.
  • Pokiaľ si ho vyberú, aj tak je zvyčajne slabo ohodnotený.
  • Dochádza k znižovaniu kvality vypracovaných návrhov. Designer sa pravdepodobne bude viac snažiť a bude lepšie motivovaný, pokiaľ si je istý, že za svoje úsilie bude aj patrične ohodnotený.
  • Znižovanie kvality má negatívny dopad aj na samotných klientov.
Hoci freelance kreatívci s týmto modelom crowdsourcingu nesúhlasia, donedávna mali mnohí z nich pocit, že pokiaľ si chcú zaobstarať nejakú prácu, inú možnosť nemajú. Behance (a nie len ten) však prináša nový model crowdsourcingu, ktorý zaisťuje, že každý účastník dostane zaplatené. Rozdiel spočíva v tom, že záujemcovia sú požiadaní, aby prihlásili svoje už existujúce práce, ako to bolo napríklad v súťaži Identity Design Showdawn. Z uchádzačov bolo vybraných niekoľko najlepších a až následne sa zadali požiadavky na vypracovanie novej práce, pričom každý podpísal zmluvu, ktorá garantovala nejaký minimálny plat. Víťaz dostal pochopiteľne najvyšší honorár. Napriek tomu, že tento model má ešte pár nedostatkov, ktoré je treba odstrániť, Behance je rozhodne na dobrej ceste k zlepšeniu situácie kreatívnych profesionálov.

Záver

Behance má veľký potenciál, čo sa ukazuje už teraz, pri tom ako prudko sa táto služba rozvíja a akej veľkej priazni sa u užívateľov aj spoločností teší. Na prvý pohľad je badať silnú misiu, ktorú sa tím Behance snaží skutočne napĺňať. Vo všetkom, čo robia je vidno zanietenie a (snáď) úprimnú snahu pomáhať kreatívnym profesionálom a zmeniť k lepšiemu fungovanie oblasti kreatívnej tvorby. Za krátku dobu sa im podarilo vytvoriť silnú komunitu ľudí, vzdelávací program, metodológiu a hlavne fungujúcu platformu s portfóliami sprostredkujúcu pracovné príležitosti.

Dalo by sa diskutovať o tom, či členstvo na pozvánku nie je príliš obmedzujúce. Voľná registrácia by rozhodne prilákala väčšie množstvo ľudí. Avšak koncept Behance stojí práve na prítomnosti profesionálov – pre Behance je dôležité, aby zverejňované práce boli kvalitné, pôsobili profesionálne a pochádzali od odborníkov. Behance.net obsahuje nástroje, pomocou ktorých sa tie najlepšie práce a ich autori dostanú do popredia a tým sa zviditeľnia najväčšie talenty. Aby toto fungovalo, je vhodnejšie, keď kvalitu prác hodnotí menšie množstvo odborníkov ako väčšie množstvo laikov.

Veľký úspech Behance zožalo aj vďaka novému modelu crowdsourcingu, ktorý prináša freelancerom nádej na lepšie časy. Tím Behance zaisťuje rôzne súťaže, pre ktoré získava sponzorov z rady najlepších svetových značiek. Tie musia najprv súhlasiť s princípmi cielenými na podporu talentu a príležitostí, poctivého ohodnotenia a odstránenia špekulatívnych súťaží.

Niektorí o Behance hovoria ako o spiacom gigantovi. Do budúcnosti by mali určite ďalej podporovať prepájanie s ďalšími službami, ako tomu je napríklad s LinkelIn. Dôležitá je taktiež podpora spolupráce medzi profesionálmi, ktorá funguje už teraz vo forme projektov. Jedným z cieľov Behance je prehlbovať spoluprácu medzi kreatívnymi profesionálmi z rôznych oblastí. Potrebné je ďalej rozvíjať a zlepšovať spôsob vyhľadávania a triedenia projektov a kreatívcov. To, že Behance bude mať veľký vplyv na ďalší vývoj oblasti kreatívnej tvorby, je bez pochýb – ako hovorí Scott Beltsky, „vstupujeme do doby ‘distribuovanej kreatívnej produkcie’, v ktorej bude najtalentovanejšia osoba obsadzovaná na základe vlastných podmienok, nie tých, ktoré si zadá klient.“

Zdroje

Behance [online]. 2010 [cit. 2011-04-14]. Dostupné z WWW: http://www.behance.com .

WARREN, Christina. Mashable [online]. 2010 [cit. 2011-04-28]. Behance Develops Revolutionary New Model for Crowdsourced Design. Dostupné z WWW: http://mashable.com/2010/10/15/behance-competitions/ .

BELTRONE, Gabriel. Adweek [online]. 2011 [cit. 2011-04-28]. Spotlight: Behance. Meet the dapper principals of the SoHo-based creative firm. Dostupné z WWW: http://www.adweek.com/news/advertising-branding/spotlight-behance-130665?utm_source=Updates&utm_medium=twitter&utm_campaign=Yahoo.

GUNNER, Michael. Speckyboy [online]. 2011 [cit. 2011-04-28]. Thoughts on why Spec Work is Bad and Why You Shouldn’t Do It. Dostupné z WWW: http://speckyboy.com/2011/02/16/thoughts-on-why-spec-work-is-bad-and-why-you-shouldn%E2%80%99t-do-it/.


No comments:

Post a Comment