Thursday, March 17, 2011

Online lektor jazykových kurzů

Kde je volný prostor na trhu a proč? (část první)

Cílem je navrhnout aplikaci "Online Lektor", jejímž prostřednictvím mohou jazykové školy a soukromí lektoři vyhledávat a vyučovat studenty přes internet.

Po zběžné analýze podobných světových služeb jsme vybrali charakteristiky aplikace, které nejvíce odpovídají českému a slovenskému trhu, na němž chceme projekt provozovat v prvních fázích.

Příjmy z této aplikace by měly plynout především z provizí z provedených hodin na serveru "Online Lektor", z prodeje reklamních ploch a v dalších fázích z poplatků za vedení profilu jazykových škol. Kromě základní možnosti výuky přes internet nabízíme jazykovým školám mnoho nástrojů pro jejich propagaci.

Základní myšlenky

O důležitosti vzdělání v oblasti cizích jazyků a motivům k jeho získávání dnes zřejmě není
pochybností. O osobní výuku lektory a jazykovými pochybností. Z našeho průzkumu trhu vyplívá nejen, že o osobní výuku lektory a jazykovými školami je na českém a slovenském trhu velký zájem, ale především existuje podstatná skupina potenciálních zákazníků, kteří tyto instituce z nějakého důvodu nenavštěvují. Ať již jde o nedostatek času pro dojíždění, nemožnost vzdálit se z domova, či jen nechuť platit za celý, např. semestrální kurz.

Projekt "Online Lektor" bude propojovat jazykové školy, soukromé lektory a studenty. Hlavním
přínosem projektu je poskytnutí nástrojů k efektivnímu vedení výuky skrze internetový
prohlížeč a zajištění finančního vyrovnání mezi studentem a lektorem. Kromě toho se projekt
stane nástrojem pro propagaci lektorů a jazykových škol. Nabídne mnoho způsobů propagace
ať již za účelem získání online studentů či klasických zákazníků.

Obecný přínos pro jazykové školy a soukromé lektory je jasný: "OnlineLektor" je nástroj pro marketing a přímý prodej služeb. Lektoři o sobě mohou dát vědět nejen textovou reklamou, ale mohou svou výuku ukázat „světu“, vybudovat si objektivní hodnocení, spokojené studenty a prezentovat své výsledky např. na sociálních sítích.

Jednoduchost

Hlavním heslem, kterým se řídíme při návrhu a vývoji projektu "Online Lektor" je jednoduchost. Podobně zaměřené stránky na globálním trhu překypují pro uživatele naprosto zbytečnými informacemi a nesmyslnými možnostmi. Jsme přesvědčeni, že náš zákazník nemá touhu zakládat různé skupiny či se stávat fanouškem známých osobností, tak jak je tomu možno u některých našich světových konkurentů. Podrobně konkurenční projekty představíme ve třetí části Business plánu - Jaká je hlavní konkurenční výhoda mého produktu?.

Přímočarost

Snažíme se, aby každý příchozí uživatel během několika vteřin pochopil jaký je princip naší služby a byl upoután možnostmi vyzkoušet si výuku s libovolným lektorem zdarma bez zbytečných průtahů. Na hlavní stránku serveru neumísťujeme zbytečně mnoho reklamy a celkově se snažíme o co největší uživatelskou přívětivost, jež je dle našeho názoru v této oblasti jedním z důležitých předpokladů úspěchu.

Přínos pro jazykové školyOnlineLektor je z pohledu jazykových škol novým nástrojem s hlavními cíly :
 1. Zvyšování povědomí studentů o kvalitních jazykové škole a možnostech studia
 2. Zvýšení počtů aktivních studentů a tedy zvýšení výnosů z hlavní činnosti
 3. Efektivní rozhodování na základě zpětné vazby a objektivního ratingu
 4. Získání podílu na mnohonásobně větším než současném místním trhu. Je možné oslovit studenty ze všech oblastí České i Slovenské republiky
Spolupráce a nabídnutí služeb jazykovým školám je pro náš projekt velice důležitá. Snažíme se služby navrhovat tak, aby byly právě pro jazykové školy přínosné.

Detailní pohled na možnosti využití jazykovými školami 1. Výuka lektorů jazykové školy prostřednictvím služby Onlinelektor
 1. Přímý zisk z výuky
 2. Nová forma propagace (zkušební hodiny zdarma na internetu apod.)
 1. Vytvoření profilu jazykové školy zdarma
 1. Náhled na lektory školy a jejich aktivity na Onlinelektor
 2. Přehledný kalendář s online i klasickou výukou, možnost přímého nákupu kurzu
 3. Různé grafické styly
 4. Psaní novinek
 5. Umístění propagačního videa, podcastování apod.
 1. Různé formy online marketingu
 1. Banner
 2. Logo na hlavní stránce
 3. Kontextová reklama
 4. Cílená reklama dle věku, zaměření uživatele
 5. PR články
 6. Propagace pro zvýšení prodeje online kurzů
 7. Vedení blogu u nás apod.
 1. Propagace školy pomocí tvorby interaktivního materiálu
 1. Tvorba rozřazovacích kurzů a jednoduchých cvičení s logem jazykové školy
 2. Tvorba poslechových cvičení a dalšího interaktivního materiálu v dalších fázích projektu
 3. Materiály slouží pro propagaci na serveru Onlinelektor, na sociálních sítích či na stránkách konkrétní jazykové školy
 1. Statistiky a zpětná vazba
 1. Efektivní vyhodnocení kvality výuky, lektorů, výukových metod
 2. Zpětná vazba od studentů
 3. Nástroje pro definici nejčastějších zákazníků
 4. Určení velikosti poptávky po různých typech kurzů (speciální kurzy, pro děti, business, různé pro speciální profese)
 5. Podpora při hledání nových lektorů
 1. Certifikace lektorů
 1. Připravujeme interní certifikaci pro server Online Lektor)
 1. E-learning podpora klasických kurzů jazykové školy
 1. Podpora klasických prezenčních kurzů umožněním komunikace s lektorem mimo výuku, zadávání a kontrolu domácích úkolů, poskytnutí dalších materiálů je velmi rozsáhlá komponenta, kterou plánujeme až v další fázi projektu.

Přínos pro soukromé lektory

Soukromí lektoři hrají v systému neméně důležitou roli. Lektoři jsou motivováni učit přes internet a získávat nové klienty zejména kvůli:
 • Finančnímu zisku
 • Budování reputace
 • Získání praxe

Kdo bude můj zákazník? (část druhá)

Poptávka po cizích jazycích obecně

V České republice v současné působí více než 500 jazykových škol, z čehož necelých 200 v Praze. Hrubým odhadem lze říci, že v české republice studuje jen v odpoledních a večerních kurzech minimálně 110 000 dospělých lidí. Mezi cizí jazyky zahrnuté do tohoto odhadu patří angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština.Existují však další početné skupiny studujících lidí, jejichž počet se velmi těžko odhaduje:
 • Doplňková výuka pro děti ze základních a středních škol
 • Pomaturitní studium (nelze substituovat naší službou)
 • Firemní kurzy
 • Výuka soukromých lektorů
 • Doučování jazyků studenty
 • Lidé, kteří nemají přístup k výuce z geografických důvodů
 • Lidé, kterým vadí osobní styl výuky v prezenční výuce

Data z veřejných zdrojů

Na českém internetu se ukazují snahy vyučovat angličtinu po internetu. Mnohojazykových škol umožňuje výuku prostřednictvím komunikačního programu Skype, stejně jako mnoho soukromých lektorů. Můžeme také nalézt výsledky anketumístěných na některých českých stránkách, které nasvědčují tomu, že učení jazykůpo internetu bude budoucím trendem.

Analýza konkurence? (část třetí)

Cest ke zvyšování jazykových znalostí vede spousty. Jedná se například o povinné kurzy na škole, firemní kurzy, zahraniční výjezd, čtení tisku a knih v cizím jazyce, využití free zdrojů pro vzdělávání (jako například www.helpforenglish.cz), koupě e-learningového kurzu, či vzdělávací aplikace na CD/DVD. Je možné zakoupit si jednu z mnoha učebnic a věnovat se samostudiu.
Našimi hlavními potenciálními zákazníky budou lidé, co již navštěvují nějaký odpolední/večerní kurz nebo se soustředí na samostudium, přičemž využívají internet. Pro účely analýzy konkurence jsme z výše uvedených možnosti studia vybrali internetové služby, které se rovněž nějakým způsobem snaží zprostředkovat styk s lektorem přes internet. Existují v zásadě dvě hlavní možnosti:

Jazykové školy a soukromí lektoři učící přes Skype

V poslední době lze čím dál více sledovat snahu lektorů oslovit více zákazníků a poskytovat moderní formu výuky – přes internet. Během několika minut hledání lze na našem trhu nalézt desítky soukromých lektorů a jazykových škol umožňující individuální výuku přes Skype za různé ceny. My si tento trend uvědomujeme a chceme nabídnout aplikaci mnohem vhodnější na výuku po internetu, než je právě Skype. Hlavní nedostatky takovéto výuky jsou podle nás:
 • Přenos zvuku, případně videa nejsou dostatečnými nástroji pro výuku
 • Není zajištěné finanční vyrovnání mezi oběma stranami
 • Zákazník si zpravidla nemůže ověřit kvalitu lektora
 • Lektoři mohou skrze své osobní stránky oslovit jen malý počet zákazníků
 • Existuje nechuť zákazníků instalovat další software do počítače

People to People vzdělávací systémy

V zahraničí existují velmi moderní služby jako EduFire, Grockit či English Café. Projekt Onlinelektor z části staví na základech těchto velkých hráčů. Tyto systémy zpravidla nabízí možnost vyučovat jakýkoliv obor, kohokoliv na světě. Student hradí hodinu lektorovi a určitá provize připadá systému.

Tyto systémy jsou velmi zajímavé konceptem, ale poměrně nepoužitelné v českých podmínkách. Především projekt EduFire je velmi blízký našemu řešení. Používá podobnou metodiku pro řízení kvality, finanční vyrovnání i technické řešení výuky. Navíc nabízí nepřeberné množství vědních disciplín a jazyků, které je možné prostřednictvím tohoto portálu vyučovat. V následující kapitole jsme zpracovali přehled několika hlavních hráčů na světovém trhu, jejich předností a nevýhod.

Globální P2P vzdělávací systémy

EDUFIRE – www.edufire.com

EduFire je jedním z nejznámějších P2P serverů. Nabízí výuku všeho a kýmkoliv. Mezi hlavní výhody patří výběr z velkého počtu cizích jazyků, IT i ekonomických disciplín a více než 5000 lektorů. Velice kladně hodnotíme rovněž kvalitní blog nebo nejlepší přednášky (hodiny) k nahlédnutí zdarma. Uvědomujeme si však chyby, kvůli kterým by projekt na našem trhu vůbec nemohl uspět:
 • Nevlastní svou technologii pro výuku, ale kupují si draze technologii, která není obyčejnému uživateli příliš blízká
 • Nepřehledný design uživatele vůbec nevede k motivaci a zakoupení hodiny (Chybí Call to Action) + příliš mnoho Google Adsense reklam
 • Omezené platební metody

ENGLISH CAFÉ – www.englishcafe.com


English Café je zaměřeno na vytvoření globální komunity kolem jazykového vzdělávání. V současné době se na serveru nabízí mnoho hodin zdarma a rovněž materiály volně ke stažení. Nevýhodou hodin zdarma je však velký počet účastníků (většinou minimálně 30 lidí). Rovněž tento server není v ČR vůbec známý.

MYNGLE – www.myngle.com

Projekt Myngle se vyznačuje hned několika charakteristikami. Jedná se o původně studentský projekt ověnčený mnoha oceněními. Projekt sdružuje komunitu profesionálních, ověřených lektorů a jejich studentů. Ceny za výuku jsou vyšší (cca od 15$) výměnou za vyšší kvalitu. Výhodou projektu také srozumitelnost a jednoduchost uživatelského prostředí. Zajímavým prvkem je eshop s výukovými materiály. Cena hodin je pro český a slovenský trh příliš vysoká.

Situace na českém a slovenském trhu

EDUBAY – www.edubay.sk


Edubay je velice nejasný koncept. Zpočátku bylo možné aby se kdokoliv zaregistroval jako lektor a vyučoval za jeho cenu, dnes to vypadá, že Edubay lektory zaměstnává. Na stránkách vůbec není možné nalézt jména či jiné údaje o lektorech, je jen možné si vybrat výuku za jeden cenový termín v určitém čase. Není vůbec jasné jak se bude za výuku platit, kdo bude vyučovat, jakým stylem apod. Tento systém zcela jistě není žádnou konkurencí.

OnlineLearning - www.onlinelearning.cz


Nepřehledná služba, ani lektor ani student neví co má dělat aby se mohl učit. Výhodou je vlastní systém pro komunikaci přes internetový prohlížeč OLE. Společnost má uzavřené určité kontrakty s velkými jazykovými školami (např. Tutor). Zdali nějaká výuka probíhá, však nelze zjistit. Na internetové stránce projektu vůbec není možné nikterak zakoupit, poptávat lektora, vstoupit do výuky apod.

Co nabízíme oproti popsaným řešením?

V předchozích kapitolách jsem popsal několik rozdílných globálních i místních výukových projektů. Oproti těmto službám nabízíme především:
 • Vlastní technologii pro výuku vyvíjenou se studenty a jazykovými školami
 • Ukázka lektorů na hlavní stránce, je možné se učit již za několik minut po vstupu na stránku
 • Řešíme finanční vyrovnání zúčastněných stran
 • Přicházíme na rozdíl ode všech světových současných služeb s individuálním přístupem k lektorům a jazykovým školám
 • Rovněž jako jediný projekt nabízíme marketingové nástroje pro jazykové školy (u globálních projektu to není možné ani principielně)
 • Vytváříme skutečně svobodný trh online výuky
 • Netíhneme k sociální síti
 • Naše služba je jednoduchá a přímočará

1 comment:

 1. If you're looking for an excellent contextual advertising network, I suggest that you take a look at Chitika.

  ReplyDelete